Regulamin


Regulamin użytkowania systemu

 

Raporty – OnLine

 

 § 1 Postanowienia wstępne

 
 1. Raporty - OnLine (dalej: Raporty)  to usługa abonamentowa uprawniająca do korzystania z  internetowego systemu firmy Ramzes Sp.  z o.o. (dalej: Ramzes) http://www.raporty-online.ramzes.pl (dalej Panel R-OL), który umożliwia prezentowanie raportów tworzonych w oparciu o dane wprowadzone do Aplikacji Ramzes, przeznaczonych dla uprawnionych Użytkowników.
 2. Twórcą oraz jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do Panelu R-OL  jest firma Ramzes Sp. z o.o.  (dalej: Ramzes) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000007963 w Sądzie rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Inne skróty użyte w niniejszym regulaminie:
  • Abonenci Raportów – to klienci Ramzes, posiadający aktywne konto w Panelu R-OL na oraz opłacający abonent za korzystanie z usługi.
  • Użytkownicy – to końcowi odbiorcy raportów, udostępnionych w Panelu R-OL (https://raporty-online.ramzes.pl/) przez Abonentów Raportów.
 4. Głównym założeniem  Raportów jest umożliwienie Abonentom Raportów generowanie i prezentowanie raportów obrazujących dane firm, na rzecz których Abonenci usługowo prowadzą księgowość i/lub kadry i płace.

 

 

§ 2 Podstawowy podział Panelu R-OL

 
 1. Panel R-OL składa się z:
  • Panelu Administracyjnego -  udostępnionego Abonentom Raportów, umożliwiającego  konfigurację oraz zarządzanie Raportami,
 2. Abonent Raportów, po uprzednim utworzeniu przez Ramzes na jego rzecz w Panelu Administracyjnym Administratora Głównego  i  nadaniu mu niezbędnych uprawnień, umożliwiających dalszą konfigurację i zarządzanie Panelem R-OL, samodzielnie je konfiguruje i nadaje uprawnienia  Użytkownikom.

 

 

§ 3 Zasady korzystania z Raportów – OnLine

 
 1. Dostęp do Panelu R-OL Abonent uzyskuje po opłaceniu pro formy za pierwszą aktywację konta oraz abonament za pierwszy okres rozliczeniowy.
  Przez dostęp rozumie się dostarczenie kodów rejestracyjnych przeznaczonych do Aplikacji Ramzes uruchamiających możliwość generowania i wysyłania raportów do Panelu R-OL oraz komplet danych dostępowych wymaganych do logowania się do Panelu R-OL. Wszelkie dane dostępowe dostarczane są pocztą elektroniczną na adres mailowy Abonenta podanego w zamówieniu.
  Abonament uruchomiony jest z dniem zafakturowania wpłaty.
 2. Abonament opłacać można w trzech okresach rozliczeniowych: kwartalnym, półrocznym i rocznym. Wyboru okresu dokonuje się w chwili wypełnienia zamówienia usługi (ze strony www.ramzes.pl) co jest warunkiem uzyskania pro formy na usługę.
 3. Przedłużenie abonamentu następuje po opłaceniu pro formy (z 21-dniowym terminem płatności), wystawionej przez Ramzes automatycznie pod koniec opłaconego (ok. 14 dni przez zakończeniem) okresu rozliczeniowego.
 4. Po wygaśnięciu abonamentu konto Abonenta (i przypisanych mu Użytkowników) jest blokowane a możliwość wysyłania raportów wstrzymana.
 5. Nieopłacenie pro formy w terminie 21 dni od jej wystawienia jest równoznaczne w rezygnacją z Raportów i skutkuje skasowaniem konta Abonenta (i przypisanych mu Użytkowników) oraz raportów Użytkownika.
 6. Ponowne uruchomienie konta wiąże się z opłatą aktywacyjną i następuje po opłaceniu pro formy (wystawionej według kolejnego zamówienia). Abonament obowiązuje wówczas od dnia zaksięgowania wpłaty za pro formę na konto Ramzesa.
 7. Aktualny cennik opłat aktywacyjnych oraz abonamentowych jest publikowany na stronie www.ramzes.pl.
 8. Ramzes zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. O zmianach cen Abonenci będą informacji za pośrednictwem informacji publikowanych w Panelu R-OL oraz wysyłanych na mailowy adres kontaktowy Abonenta.

  Zmiana ceny w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi.

 

 

§ 4 Regulamin i instrukcja obsługi

 
 1. Abonenci Raportów oraz Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zapisów. Akceptacja regulaminu wymuszana jest przez Panel R-OL przy pierwszym logowaniu.
 2. Abonent Raportów oraz Użytkownik zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowym opisem działania Panelu R-OL, który znajduje się w zakładce instrukcja na stronie https://raporty-online.ramzes.pl/  oraz w siedzibie Ramzes.
 3. O nowych wersjach instrukcji  Ramzes będzie informował Abonentów RaportówOL za pośrednictwem Wiadomości publikowanych w Panelu R-OL.

 

 

§ 5 Hosting oraz bezpieczeństwo danych

 
 1. W celu zapewnienia całodobowego i  sprawnego dostępu do Raportów,  Ramzes zobowiązuje się do ich utrzymywania przy wykorzystaniu usług hostingowych jednego z dostawców, oferujących taką usługę w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo danych i ich transmisji.
 2. Gwarancją bezpieczeństwa dostępu do danych  jest wykorzystywanie certyfikatu SSL wydanym przez Centrum Certyfikacji.
 3. Przy braku aktywności, zarówno w Panelu Administracyjnym, jak i Panelu Użytkownika, przekraczającym 999 sekund nastąpi automatyczne wylogowanie. 
 4. Ramzes nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia w dostępie do Raportów. Odpowiedzialność za ewentualne przerwy czy utrudnienia w dostępie do Raportów spoczywa na firmie hostingującej.
 5. Polityka plików Cookies określona jest w oddzielnym dokumencie zamieszczonym ponizej niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część.

 

 

§ 6  Inne postanowienia

 
 1. Korzystanie z Raportów zarówno przez Abonentów Raportów, jak i Użytkowników oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Kody dostępu do paneli (login i hasło) są poufne, a ich udostępnienie przez Abonenta Raportów lub Użytkowników osobom trzecim następuje na wyłączną ich odpowiedzialność.
 3. Korespondencja pomiędzy Ramzes a Abonentem Raportów odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Abonent Raportów zobowiązany jest do wskazania Ramzes co najmniej jednego adresu mailowego (zalecane są dwa adresy), na który kierowane będą wszelkie informacje związane z Raportami.
 4. Korespondencję do Ramzes dotyczącą Raportów należy kierować wyłącznie pod adresem: raportyonline@ramzes.pl.
 5. Abonent Raportów zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania Ramzes o wszelkich zmianach mających wpływ na wymianę korespondencji. Ramzes nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia wynikłe z posiadania nieaktualnych danych kontaktowych z Abonentem, w szczególności adresu mailowego.
 6. Abonent Raportów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr  133 poz. 883) oraz przesyłania, na podany adres mailowy, wiadomości o ofercie firmy Ramzes oraz informacji o Raportach.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2013 roku.

   

   

   

   

  Polityka Cookies

   

   

   

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Ramzes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fasolowej 31A.

   

   § 1  Definicje

   
  1. Administrator - oznacza Ramzes z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-482), ul. Fasolowej 31A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000007963, NIP: 527-10-30-866, Regon: 011178761, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie ramzes.pl.
  6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   

   

   § 2  Rodzaje wykorzystywanych Cookies

   
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

   

   

   § 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

   
  1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
  2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
  3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

   

   

   § 3 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

   
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x